บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวคิค ทฤษฎี ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ของ Rick Warren

Rick Warren นักเขียนหนังสือชื่อดังและเป็นศาสนาจารย์อาวุโสทางคริสต์ศาสนาได้พยายามนำหลักการของทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับหลักการ 7 ประการที่ได้มาจากที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติ มาสร้างต้นแบบของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถก่อให้เกิด “พลังการทำงานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ หรือ Synergy of energy”

หลักการ 7 ประการของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดพลังการทำงานเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ (Seven Principles of Transformational Leadership…Creating A Synergy of Energy) มีแนวคิดดังนี้

หลักการที่ 1 : หลักการ “ทำให้เป็นเรื่องง่าย” (Principle of Simplification)
ต้องมีความสามารถทำวิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้

หลักการที่ 2 : หลักการ “การจูงใจ”(Principle of Motivation)
ต้องมีประสิทธิผลสูงในการทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยยอมรับ และเกิดความยึดมั่น ผูกพันขึ้น

หลักการที่ 3 :หลักการ “การเอื้ออำนวยความสะดวก” (Principle of Facilitation)
ต้องมีความสามารถในการเอื้ออำนวยการ เรียนรู้ ของบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นทีม และผู้ที่เป็น ทรัพยากรอื่นๆขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หลักการที่ 4 : หลักการแห่ง “การริเริ่มสิ่งใหม่” (Principle of Innovation)
ความสามารถของผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ยาก ๆ ได้สำเร็จและมีประสิทธิผล

หลักการที่ 5 : หลักการ “ด้านการขับเคลื่อน” (Principle of Mobilization)
ความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการระบุ ปัญหา การจัดปัจจัย และการมอบอำนาจการ ตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์

หลักการที่ 6 : หลักการเตรียมความพร้อม (Principle of Preparation)
ความสามารถของผู้นำที่จะไม่หยุดการเรียนรู้ไม่ว่ามีหรือไม่มีใครช่วยเหลือก็ตาม

หลักการที่ 7 : หลักการแห่ง “การสิ้นสุด” (Principle of Determination)
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักพอและ รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด

ด้วยเหตุนี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาสภาพจิตใจ อารมณ์และสุขภาพกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีพลังใจที่แน่วแน่และยึดมั่นต่อภารกิจที่เป็นพันธะผูกพันอันยากลำบากนั้นให้สำเร็จจงได้ต่อไป

ท่าน พร้อม ที่จะเรียนรู้......และพร้อมที่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?
เรามาเริ่มต้น....ที่จะพัฒนาองค์กรของเราด้วยการ....ยอมรับ และเรียนรู้ด้วยกัน...." ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา"

ผู้นำยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งดำเนินชีวิต)
- learn to think เก่งคิด
- learn to learn (long life Education) เก่งดำเนินชีวิต
- learn democracy way เก่งงาน
- learn to know participation เก่งคน
- learn to manage the emotion เก่งต่อการอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ตนเอง

1 ความคิดเห็น:

  1. ได้รับความรู้มากมาย :)
    ขอขอบพระคุณสำหรับความรู้ และสิ่งดีดีที่ ดร.วัลลภา มีให้กับสังคมเสมอมานะคะ

    ด้วยความเคารพ
    สุญาณินท์ สมบัติศิริ

    ตอบลบ